دانا

جنسیت: دختر

تاریخ تولد:11/ 1395

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1398/12

شاخه هنری: حجم سازی

استان/ شهر: تهران