داریا

تاریخ تولد:1391/6

جنسیت : پسر

نام اثر :بتمن و آدم فضایی

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه :من ، هر آنچه که من دوست دارم

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه :من

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بند

نام اثر :حشره

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بند

نام اثر :بتمن و آدم فضایی

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه :من ، هر آنچه که من دوست دارم

نام اثر :نوروز از نگاه من

تاریخ انجام اثر:1395/12

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : نوروز