خورشید

تاریخ تولد: 1391/12

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: جذب

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آزاد

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: محیط زیست – آبزیان

تاریخ انجام اثر: 1396/05

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: محیط زیست – آبزیان

تاریخ انجام اثر: 1396/05

شاخه هنری: نقاشی

پروژه:جذب

توضیح: با الهام از دريم كَچِرهای سرخپوستی