خسرو

تاریخ تولد:۱۳۸۶/۰۴ 

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر:۱۳۹۷/۰۱

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: قوچ محلی 

توضیحات: این اثر متعلق به کودکی از روستای مالخواست (ااستان مازندران) است. عمده شغل مردم این روستا دامداری است 

تاریخ انجام اثر:۱۳۹۷/۰۱

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر: بزکوهی