حوریا

تاریخ تولد: 1392/11

جنسیت: دختر

نام اثر: گاو زیبا

تاریخ انجام اثر: 1396/10

پروژه: آشنایی با گاو

نام مربی: نی نا غریب زاده

استان: بوشهر

نام اثر: پتو و مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/8

توضیحات: این نقاشی که کشیدم مامانم که رفته زیر پتو خوابیده