حمزه

تاریخ تولد: 1392/07

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1392/09

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: جاده های امن