حلما

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/08

تاریخ انجام اثر: 1397/10

پروژه: خوراکی ها

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: گربه

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: گربه ها

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: عروسک

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: دورریزها

شاخه هنری: حجم سازی