حلما گودرزی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1396/03

شهر: تهران

عنوان اثر: عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: اکرولیک روی بوم