حلما سادات کریمی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393

محل تولد: گنبد

عنوان اثر: زمین

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

.

عنوان اثر: گل برای صلح

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

.

عنوان اثر: زباله

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

.

عنوان اثر: آرزوی من

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

.

عنوان اثر: حجاب و نماز

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

.

عنوان اثر: عناصر چهارگانه

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: وقتی عنصر هوا مریض شد.

عنوان اثر: یک کار خوب من

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

.

عنوان اثر: امام رضا

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

.

عنوان اثر: عید غدیر در کرونا

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

.

عنوان اثر: کتاب و کرونا

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

.