حلما

تاریخ تولد: 1393/08

جنسیت: دختر

عنوان اثر: من و مامانم

تاریخ انجام اثر: 1397/08

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

عنوان اثر: پیشی (گربه)

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: گربه و سگ

تاریخ انجام اثر: 1397/08

پروژه: حیوانات

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: مامانم

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: دورریزها

شاخه هنری: حجم سازی