حسن

جنسیت : پسر

تاریخ تولد:1389/06

عنوان اثر :دیو

تاریخ انجام اثر: 1396/03

پروژه : تصویرسازی از داستان جمشید شاه

شاخه هنری: نقاشی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

عنوان اثر :اسب

تاریخ انجام اثر: 1396/03

پروژه : فرش

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر :نقوش حیوانی در فرش

تاریخ انجام اثر: 1396/03

پروژه : فرش

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر :ترنج

تاریخ انجام اثر: 1396/03

پروژه : فرش

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : اسب

تاریخ انجام اثر: 1396/02

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : دایناسور

تاریخ انجام اثر: 1396/02

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/02

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/02

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/02

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: خاله الهام و سگ

تاریخ انجام اثر: 1396/02

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : مرد سیبیلو از نیم رخ

تاریخ انجام اثر: 1396/01

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : گزارش سفر از کرمان

تاریخ انجام اثر: 1396/01

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : طراحی از دوست خود (آرمان)

تاریخ انجام اثر: 1396/01

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : تصویرسازی بر اساس یک داستان

تاریخ انجام اثر: 1396/01

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/01

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: طراحی از چهره دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/01

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: بابام و دزد

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: الاغ

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: بابا و مامان

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: خروس زری پیرهن پری

تاریخ انجام اثر: 1395/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/11

پروژه: حمل و نقل

شاخه هنری:نقاشی

عنوان اثر : ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/11

پروژه: حمل و نقل

شاخه هنری:نقاشی

عنوان اثر : ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/11

پروژه: حمل و نقل

شاخه هنری: حجم سازی

عنوان اثر : برج میلاد

تاریخ انجام اثر: 1395/09

پروژه: تهران

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : برج میلاد

تاریخ انجام اثر: 1395/09

پروژه: تهران

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : برج آزادی

تاریخ انجام اثر: 1395/09

پروژه: تهران

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/09

پروژه: تهران

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/09

پروژه: تهران/ خانه های قدیمی و ساختمان های جدید

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/09

پروژه: تهران/ خانه های قدیمی و ساختمان های جدید

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/09

پروژه: تهران/ خانه های قدیمی و ساختمان های جدید

شاخه هنری: نقاشی