جورج

جنسیت:پسر

تاریخ تولد: ۲۰۰۹/۱۰/۱۰

عنوان اثر: ماشین

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: ماژیک