جانیار

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1393/10

عنوان اثر: ماشین

تاریخ انجام اثر: 1398/02

شاخه هنری: حجم سازی

مربی: نوشین خشنودی