جانا

تاریخ تولد: 1391/05

جنسیت: دختر

ام اثر: دنا (اسم گربه جانا) و فرزندان

تاریخ انجام اثر: 1396/04

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک انجام اثر: ماژیک

نام اثر:  خانم آهنی

تاریخ انجام اثر: 1396/04

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک انجام اثر: ماژیک

نام اثر:  قیچی

تاریخ انجام اثر: 1396/04

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک انجام اثر: ماژیک و کلاژ

نام اثر: طاووس 

تاریخ انجام اثر: 1396/04

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک انجام اثر: ماژیک و مداد رنگی

نام اثر: دخترى كه مثل خودم ( جانا) خواب ترسناك ميبينه

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک انجام اثر: ماژیگ