جانان

تاریخ تولد:1393/05

جنسیت: دختر

نام اثر: وقتی من شادم

تاریخ انجام اثر: 1397/04

پروژه: شادی

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1396/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

تاریخ انجام اثر:1396/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: سلامت

توضیحات: بدن من