جانان قربانی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1396/11/07

شهر: تهران

عنوان اثر: انار یلدایی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: تجسمی

تکنیک یا ابزار: ویترای