تکین

تاریخ تولد:1390/8

جنسیت : پسر

نام اثر :نهنگ در آب

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه :من، هر آنچه من دوست دارم

عنوان اثر :آدم

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بند

نام اثر :قایق

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : بند

نام اثر :کارت پستال

تاریخ انجام اثر:1395/12

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : نوروز

نام اثر :کارت پستال

نام اثر :برج میلاد

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : تهران

نام اثر :شهر من

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : تهران