تکنیک‌های نقاشی در دوره ابتدایی: نقاشی گروهی (قسمت دوم)

پژوهشی، اردشیر، رشد معلم، بهمن 1373، شماره 107.

در این مقاله چند طرح درس با شیوه کار گروهی ارائه می‌شود که امیدواریم مورد استفاده آموزگاران محترم هنر قرار گیرد. ارائه این طرح درس‌ها، الگوی قابل اجرایی در هر مدرسه نیست؛ بلکه آموزگار هنر پس از مطالعه هر طرح درس باید نکات مورد نظر را در کلاس خود پیاده کند.

طرح درس شماره 1

نقاشی دو نفرِ

برای شروع برنامه نقاشی گروهی، می‌توان از گروه‌های دو نفرِ شروع کرد. ابتدا درباره رابطه دو نفرِ به دانش‌آموزان توضیح بدهید و تا آنجا که ممکن است، روابط بین دو نفر را که برای هدفی معین کار می‌کنند برای دانش‌آموزان شرح دهید و مثال‌هایی برای تفهیم مطالب بیاورید. مهم‌ترین مسئله میان دو نفر که می‌خواهند به‌طور مشترک کاری انجام دهند، تعیین هدف و همکاری صمیمانه است.

بعد از توضیح رابطه دو نفرِ از آنها بخواهید تا با هم درباره موضوع واحدی گفتگو کنند و به نتیجه برسند. در هنگام این گفتگوها، می‌توانید به‌طور غیرمستقیم به راهنمایی دانش‌آموزان بپردازید و به گروه‌هایی که مشکل دارند، کمک کنید. پس از آنکه گروه‌های دو نفرِ به نتیجه رسیدند، به آنها اجازه بدهید که درباره رنگ‌آمیزی نقاشی، از خود استقلال نشان بدهند و مشورت کنند. در این شیوه، تفاهم دو نفره در حرف و عمل مطرح است تا تفاهم پدید آید و دانش آموزان بتوانند با هماهنگی کار خود را به پایان برسانند.

تکنیک های نقاشی در دوره ابتدایی

جهت مطالعه بخش اول از این مقاله کلیک کنید