آدرس

چهارراه پاسداران، ميدان حسين آباد، خيابان وفامنش، خيابان جوانشير، پلاك ٢ آموزشگاه بادبادك

تلفن

٢٢٩٥٠٢٧٠-٢٢٩٣٤١٨٦

پست الکترونیک :

info@childrenartmuseum.com