تلما

تاریخ تولد: 1392/09

جنسیت: دختر

نام اثر: خانواده من

تاریخ انجام اثر: 1398/04/19

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: لاک پشت ها

تاریخ انجام اثر: 1398/04/20

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خانم جغد

تاریخ انجام اثر: 1398/04/31

شاخه هنری: نقاشی