ترنم شافع

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/11

شهر: تهران

عنوان اثر: خاله گلبهار

تاریخ انجام اثر: 1400

شاخه هنری: حجم سازی

تکنیک یا ابزار: کولاژ