ترنم

تاریخ تولد: 1392/3

جنسیت: دختر

نام اثر: جن

تاریخ انجام اثر: 1396/11

توضیحات: من یه جن کشیدم

نام مربی: نی نا غریب زاده

استان: بوشهر

تاریخ انجام اثر: 1396/10

پروژه: آشنایی با گاو