ترنم تروند

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1392/03/13

عنوان اثر: دکمه ها

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: چیدمان

:تکنیک یا ابزار

عنوان اثر: کارتون 

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: چیدمان

:تکنیک یا ابزار