ترنج

تاریخ تولد:1389/10

جنسیت : دختر

نام اثر: اسب

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه: فرش

نام اثر: لیلی و مجنون

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : فرش

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : فرش

نام اثر: بالکن

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خروس

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: طراحی از چهره دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خانه

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خروس زری پیرهن پری

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

نام اثر: ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: حمل و نقل

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : تهران