ترمه

تاریخ تولد:1392/8

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : جذب

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : آزاد

تاریخ انجام اثر: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : جذب

تاریخ انجام اثر: 1396/05

پروژه : محیط زیست – آبزیان

شاخه هنری:نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/05

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : جذب

توضیح: با الهام از دريم كَچِرهای سرخپوستی 

نام اثر : ساختمان

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه : تهران

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:حجم سازی