ترمه

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1393/12

نام اثر: خرگوش

تاریخ انجام اثر: 1397/06

پروژه: دورریزها

شاخه هنری: حجم سازی

آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک