ترانه

تاریخ تولد: 1391/10

جنسیت: دختر

نام اثر: فیل

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: حیوانات عظیم الجثه