تارا بیشلو

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 2015/04/09

عنوان اثر: زن جادوگر

تاریخ انجام اثر: 

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک: ماژیک