بینش

تاریخ تولد: 1390/7

جنسیت : پسر

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران/بناهای قدیمی و ساختمان های جدید

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران

تاریخ انجام اثر: 1395/10

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : تصویرسازی براساس یک فیلم

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حمل و نقل

عنوان اثر : ماشین

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: حمل و نقل

عنوان اثر : ماشین