بهمن 

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 1394/04

عنوان اثر: زمين من

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: تركيب مواد