بهداد

تاریخ تولد: 1391/9

جنسیت: پسر

نام اثر: حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : من، مامان و بابا

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: شهر من تهران