بهامین

تاریخ تولد:  93/06

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/12

پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: حاجی فیروز و بچه کشیدم

تاریخ انجام اثر: 96/10

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: من و بابام