بنیتا

تاریخ تولد: 1392/02

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1397/01

پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: پوشاک زنان عربی

نام اثر: قصر پرنسس

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: شکل سازی

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خرس سیاه بلوچ

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: محیط زیست

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: دختری که تنهاست و دختری که با دوستش بازی می کنه

تاریخ انجام اثر: 1396/05

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تغییرات و متضادها

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: طبیعت

تاریخ انجام اثر: 1396/3

پروژه: طبیعت

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر : خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

شاخه هنری: نقاشی

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خونمون و پل

تاریخ انجام اثر: 1395/7

پروژه: شهر من تهران

شاخه هنری: حجم سازی

نام اثر : نقاشی بر اساس کتاب خرس و پرنده

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی