بنیتا

تاریخ تولد: 1392/12

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 97/03

پروژه : دیدن و شنیدن

شاخه هنری: نقاشی

اریخ انجام اثر: 1396/12

 پروژه : نوروز

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: خاله گل بهار و خودم 

تاریخ انجام اثر: 96/11

 پروژه : نوروز

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر :آدمک

تاریخ انجام اثر: 96/11

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه : من و بابام

توضیحات: من و بابام رفتیم بلغارستان دارسم چرخ و فلک بازی می کنیم خیلی خوشحالیم

نام اثر :آدمک

شاخه هنری: نقاشی

 عنوان پروژه: خط

نام اثر: تلویزیون روشن و تلوزیون خاموش – بزرگی و کوچکی

شاخه هنری: نقاشی

عنوان پروژه: تغییرات و تضادها

نام اثر: حیوانات جنگل

شاخه هنری: نقاشی

عنوان پروژه: طبیعت