بنیتا

تاریخ تولد:1391/6

جنسیت : دختر

نام اثر: خودم در طبیعت

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه: طبیعت

نام اثر: خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: ساحل و دریا

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران