برزین

تاریخ تولد:1391/10

جنسیت :پسر

نام اثر :هواپیما

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :بهار

تاریخ انجام اثر:1396/1

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : فصل بهار

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : من

نام اثر :خودم

تاریخ انجام اثر:1396/3

شاخه هنری:نقاشی

پروژه : من