برزین

تاریخ تولد: 1388/06

جنسیت: پسر

نام اثر: فضا

تاریخ انجام اثر: 1396/05

شاخه هنری: نقاشی