بردیا

تاریخ تولد: 1391/01

جنسیت: پسر

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: من و بابام

توضیحات: رونالدو – بازی فوتبال با بابا

تاریخ انجام پروژه: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بر گرفته از آثار ارمنستان

نام اثر: سمندر

تاریخ انجام پروژه: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی

 پروژه: محیط زیست