بردیا

تاریخ تولد: 1389/04

جنسیت: پسر

نام اثر: غارنشینان

تاریخ انجام اثز: 1396/07

شاخه هنری: نقاشی