بردیا

تاریخ تولد:1391/10

جنسیت :پسر

نام اثر :خانه

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :خروس نوک بلند

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری:نقاشی

نام اثر :خانواده ما سر میز انار

تاریخ انجام اثر:1395/9

شاخه هنری:نقاشی