بامداد

تاریخ تولد: 1392/12

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1396/12

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: بامداد و عمو نوروز

تاریخ انجام اثر: 1396/11

 پروژه: نوروز

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/10

 پروژه: من و بابام

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/09

 پروژه: جاده های امن

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: حیوانات جنگل

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: طبیعت

شاخه هنری: نقاشی