بارمان

تاریخ تولد: 1392/11

جنسیت: پسر

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: دیدن و شنیدن

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز 

توضیحات: بارمان و حاجی فیروز

تاریخ انجام اثر: 1396/11

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: نوروز 

نام اثر: آدمک های متفاوت

تاریخ انجام اثر: 1396/10

شاخه هنری: نقاشی

عنوان پروژه: من و بابام

 نام اثر: آدمک های متفاوت

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

عنوان پروژه: تفاوت ها

نام اثر :آدمک

تاریخ انجام اثر: 1396/06

شاخه هنری: نقاشی

 عنوان پروژه : خط

نام اثر: حیوانات جنگل

تاریخ انجام اثر: 1396/06

عنوان پروژه: طبیعت

شاخه هنری: نقاشی

عنوان پروژه: طبیعت

شاخه هنری: نقاشی