بارسین ملکوتی

جنسیت: پسر

تاریخ تولد: 

شهر: شهرکرد

عنوان اثر: داستان نمکی

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری:نقاشی

تکنیک یا ابزار:

عنوان اثر: سلف پرتره

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری:نقاشی

تکنیک یا ابزار:

عنوان اثر:گوزنی که آرزو دارد فضانورد شود

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری:نقاشی

تکنیک یا ابزار:

عنوان اثر:فیل رنگارنگ

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری:نقاشی

تکنیک یا ابزار:

عنوان اثر:اگر در هوا معلق بودیم

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری:نقاشی

تکنیک یا ابزار:

عنوان اثر:سبد میوه

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری:نقاشی

تکنیک یا ابزار: