باران

تاریخ تولد: 1386/05

جنسیت: دختر

نام اثر: خرس سیاه بلوچ

تاریخ انجام پروژه: 96/07

شاخه هنری: حجم سازی

 پروژه: محیط زیست