باران

تاریخ تولد: 1391/4

جنسیت: دختر

نام اثر:آدم گیتی

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت ، آدم عجیب و غریب 

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: حجم سازی

پروژه : طبیعت

عنوان اثر :خودم در طبیعت

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر :خودم در روز جشن پایانی

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : طبیعت

عنوان اثر :ساحل و دریا

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: طبیعت

عنوان اثر : طراحی از خودم در طبیعت

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر : طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/1

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : طبیعت

عنوان اثر : کفشدوزک و رنگین کمان

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: تهران