باران

تاریخ تولد:1390/11

جنسیت : دختر

تاریخ انجام اثر: 1395/6

شاخه هنری: نقاشی

پروژه: آبزیان

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/7

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : فضاسازی جشن مهر

عنوان اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1395/8

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه : بازیافت

تاریخ انجام اثر: 1395/9

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه : بازیافت

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری:حجم سازی

عنوان اثر : پرنده

تاریخ انجام اثر: 1395/11

شاخه هنری:حجم سازی

پروژه : صدا

عنوان اثر : طبل

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

پروژه : نوروز

عنوان اثر: خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر:عروس

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر:مامان

تاریخ انجام اثر: 1396/2

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر:بابا

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر:طراحی از دوستم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

عنوان اثر:تصویرسازی داستان نخودی. نویسنده :  ناصر یوسفی

روایت کودک: پادشاه نخودی رو گذاشت زیرش . نخودی به دلش گفت که زنبور بیاد بیرون. زنبور پادشاه رو نیش زد و پادشاه بالا و پایین پرید. سربازها هم دور پادشاه بودند. بعد پادشاه گفت: نخودی رو ببرید به خزانه ی قصر