باران

تاریخ تولد: 1391/10

جنسیت: دختر

تاریخ انجام اثر: 1397/01

پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1397/01

پروژه: سفر

شاخه هنری: نقاشی

توضیحات: پوشاک زنان و مردان شمالی

نام اثر: روباه

تاریخ انجام اثر: 1397/03

پروژه: شکل سازی

شاخه هنری: نقاشی

تاریخ انجام اثر: 1396/07

پروژه: پوشاک

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خرس سیاه بلوچ

تاریخ انجام اثر: 1396/06

پروژه: محیط زیست

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر : شهر خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/05

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر : شهر خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/05

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری:حجم سازی

نام اثر: خودم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: طبیعت

تاریخ انجام اثر: 1396/3

پروژه: طبیعت

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: یک طبیعت کشیدم

تاریخ انجام اثر: 1396/3

پروژه : طبیعت

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: درخت و جوجه

تاریخ انجام اثر: 1396/1

پروژه: طبیعت

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: جنگل و خانواده

تاریخ انجام اثر: 1396/01

پروژه: طبیعت

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: خاله گل بهار

تاریخ انجام اثر: 1395/12

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: همسایه هامون و برج میلاد

تاریخ انجام اثر: 1395/07

پروژه: شهر من تهران

شاخه هنری: حجم سازی