باران مداح

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1396/08/15

شهر: تهران

عنوان اثر: یلدا در کنار خانواده

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: کولاژ

تکنیک یا ابزار: ترکیب مواد