باران فرشچی

جنسیت: دختر

تاریخ تولد: 1395/02/16

شهر: مشهد

عنوان اثر: طبیعت

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک

عنوان اثر: دالکه

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک

عنوان اثر: صلح

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: ماژیک

عنوان اثر: المر

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: آبرنگ

عنوان اثر: حیوانات در حال انقراض

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: آبرنگ

عنوان اثر: تمنای باران

تاریخ انجام اثر: 1401

شاخه هنری: نقاشی

تکنیک یا ابزار: آبرنگ