باراد

تاریخ تولد: 1388/02

جنسیت: پسر

نام اثر: پرتره آقای گاندی

تاریخ انجام اثر: 1397/07

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: طبیعت ببجان

تاریخ انجام اثر: 1397/11

شاخه هنری: نقاشی

نام اثر: طبیعت ببجان

تاریخ انجام اثر: 1397/12

شاخه هنری: نقاشی